На головну
Зворотній зв'язок
Карта сайту
RSS-експорт
  прапор Сьогодні: 08 Жовтня, 2011 р. 14:44:52 Додати в вибране | Зробити стартовою krest  
header

Меню сайту

Випадкове фото

3

Дружні ресурси

Важно! Перед вами архивная версия официального сайта Южноукраинска 2013 года! Скоро на его месте будет справочный сайт об этом городе!
м. Южноукраїнськ                “___” ________200_ р.

Ми, що нижче підписалися, ________________________________________________,
( повна назва Орендодавця)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________, місцезнаходження якого:

____________________________________________________________(далі-Орендодавець),
(адреса)
в особі ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
та діє на підставі __________________________________________________, з одного боку,
(назва документа, № наказу)
та ____________________________________________________________________________
(повна назва особи Орендаря)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________, місцезнаходження якого:

________________________________________________________________(далі - Орендар),
(адреса)
в особі ______________________________________________________________, що мешкає
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________________________________________________________
(адреса)
що діє на підставі _________________________________________________, з іншого боку,
(статут, довіреність тощо)
уклали цей Договір про наведене нижче:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне майно (далі Майно), розміщене за адресою:

Адреса

Мета використання

Площа,  кв.  м

Вартість за незалежною оцінкою (балансова вартість), станом на __________р. 

 

 

 

 

 1.2. Майно передається в оренду з правом передачі в суборенду за визначеною чинним законодавством процедурою.
1.3.Стан Майна на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану майна) визначається в акті приймання – передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря щодо проведення поточного та капітального ремонту.

2.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
2.1.Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, одночасно із підписанням сторонами Договору та акта приймання-передавання вказаного Майна, який є невід’ємною частиною Договору (у разі переукладання договору посилення на акт приймання-передавання з попереднього договору та його № і дата).
2.2.Передача нерухомого Майна в оренду не надає Орендарю права власності на це майно. Власником орендованого Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3.Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку, складеному за Методикою оцінки.
2.4. «Орендар» повертає «Орендодавцеві» Майно у стані не гіршому, ніж воно було одержане, на підставі акту приймання -передавання, який підписується обома сторонами. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.
2.5. У разі припинення цього Договору «Орендар» повинен повернути «Орендодавцеві» орендоване Майно в 15-денний термін з дня отримання повідомлення або з дати закінчення строку Договору за актом приймання - передавання Майна, включаючи день здачі.
2.6. У разі затримки повернення об’єкту оренди, «Орендар» повинен сплатити штраф у розмірі подвійної місячної орендної плати за кожний день затримки, враховуючи день передачі, на рахунок «Орендодавця».
Штраф розраховується, виходячи з розміру орендної плати за останній, згідно з Договором, місяць оренди, згідно з чинним законодавством.

3.ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1.Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська, затвердженої Южноукраїнською міською радою від «___»_______ 200_ р. № __, (далі – Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить без ПДВ за перший місяць оренди _________ 200 _ р.
(місяць)
_______ грн. (Додаток, що є невід’ємною частиною договору

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:
“3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська, затвердженої Южноукраїнською міською радою від «___» ______200__р. № __,(далі – Методика розрахунку) або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції) - ____________________200__ р. ______грн. (Додаток, що є невід’ємною частиною договору).
Орендна плата за перший місяць оренди - ________200_ р. визначається шляхом (місяць)
коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ________________».
(місяці, роки)
3.2.Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.3.Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць і нараховується після 10 числа, наступного за звітним.
3.4.У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та \або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.
3.5.Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотні зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6.Орендна плата перераховується Орендарем Орендодавцеві щомісячно не пізніше 25 числа наступного місяця.
Орендар розділяє платіж на 30% (орендна плата без урахування ПДВ), та направляє до загального фонду міського бюджету м. Южноукраїнська на рахунок ____________, а 70% орендної плати з іншими платежами (ПДВ на 100% оренди) перераховується на розрахунковий рахунок Орендодавцю _________________.
У разі оренди іншого, крім нерухомого, майна, вся орендна плата перераховується Орендодавцю.
3.7.Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Орендодавцю у визначеному пунктом 3.6 співвідношенні, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі ___________ облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
3.8.Уразі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі ___ % від суми заборгованості.
3.9.Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до міського бюджету або Орендодавцю, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.
3.10.Нарахування орендної плати за користування комунальним майном розпочинається з дня підписання акта приймання-передавання.
3.11.У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до міського бюджету та Балансоутримувачу.


4. ОПЛАТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ, ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (У РАЗІ НАДАННЯ ОРНДОДАВЦЕМ ЗАЗНАЧЕНИХ ПОСЛУГ).
4.1. «Орендар» бере участь у витратах «Орендодавця, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом і утриманням будинку та прибудинкової території – сплачує експлуатаційні витрати пропорційно займаній ним площі (додаток, який являється невід’ємною частиною договору).
4.2. Розмір відшкодування експлуатаційних витрат визначається, згідно кошторису витрат господарсько-фінансового плану на поточний рік.
4.3. «Орендар» зобов’язується сплачувати за використану електричну енергію за діючим в розрахунковий період тарифом, згідно показників встановленого індивідуального приладу обліку спожитої електричної енергії, для визначення якої «Орендар» 25 числа розрахункового періоду знімає та протягом доби надає «Орендодавцю» показники електролічильників.
4.3.1. При відсутності лічильника або показників лічильника більше місяця, сума до сплати розраховується згідно приєднаної потужності та наявності електричного обладнання в орендованому приміщенні (додаток, який являється невід’ємною частиною Договору), згідно з діючим в цей розрахунковий період тарифом.
Примітка. Період розрахунку за середньодобовим споживанням електроенергії не може перевищувати один місяць, після чого розрахунок споживаної електроенергії здійснюється Виконавцем за встановленою потужністю струмоприймачів та числом годин їх використання до передачі показників електролічильників наступного перерахунку.
4.4.«Орендар» повинен відшкодувати «Орендодавцю» вартість послуг з вивезення та складування ТПВ, що складовані «Орендарем» з його приміщення в спеціально встановленні контейнери за встановленим тарифом та обсягом (додаток, який являється невід’ємною частиною договору). У разі відсутності контейнеру «Орендар» повинен дотримуватись вимог Санітарних правил «Утримання території населених міст», щодо збору, складуванню і вивозу ТПВ.
4.5.Розмір плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.


5.ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І  ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
5.1.Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його «Орендодавцем» (Балансоутримувачем) і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
У разі оренди цілісних комплексів, будівель і споруд цей пункт викладається у такій редакції:
«5.1.Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів.»
5.2.Поліпшення орендованого майна, здійсненні за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади.
5.3.Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 6.3, 6.6. цього Договору.

6. ОБОВ”ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
Орендар зобов’язується :
6.1.Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2.Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та решту обов’язкових платежів передбачених цим договором.
6.3.Забезпечити збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки за рахунок власних коштів.
6.4.Забезпечити доступ працівників «Орендодавця» (Балансоутримувач, надавача послуг) доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.
6.5.Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень (реконструкції) орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень (реконструкції).
6.6. Згода на проведення або відмова у проведені поліпшень (реконструкції) орендованого майна, надається орендарю на підставі відповідного рішення Южноукраїнської міської ради.
6.7.Орендар комунального майна не має права без відповідного рішення Южноукраїнської міської ради здійснювати поліпшення (реконструкцію) орендованого майна.
6.8.Орендар, після отримання згоди Южноукраїнської міської ради на здійснення невід’ємних поліпшень (реконструкції), перепланування об’єкту оренди розробляє проектно-кошторисну документацію, затверджує (погоджує) в установленому порядку: проектну – в управлінні розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради, кошторисну у балансоутримувача.
6.9.Витрати, пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, здійснюються за власний рахунок орендаря і в подальшому не відшкодовуються.
6.10.Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його вартість за звітом про оцінку на користь Орендодавця, в порядку визначеному законодавством, і надавати Орендодавцю копії страхового полісу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.
6.11.Два рази на рік, станом на 25 червня і 25 грудня або за вимогою «Орендодавця» проводити з «Орендодавцем» звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах (та решти платежів) і оформляти відповідні акти звіряння.
6.12.У разі припинення договору оренди чи довгострокового його розірвання орендар зобов’язаний у п′ятнадцятиденний термін повернути орендодавцеві об’єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації, в якому він був переданий згідно з актом приймання -передавання, з урахуванням фізичного зносу, про що складається відповідний акт. Якщо орендар допустив погіршення стану об’єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення незалежної оцінки збитків здійснюється за рахунок орендодавця.
6.13.Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 5 робочих днів після підписання цього договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Орендодавцю на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.
У разі коли Договір оренди не передбачає оплату експлуатаційних витрат, вартості відшкодування ТПВ, вартості спожитої електроенергії та інших послуг, окремим пунктом, цей пункт викладається в такій редакції
6.14.У тижневий термін з моменту вступу у користування майном встановити індивідуальні прилади обліку та в 5-ти денний термін укласти прямі договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами (тепло-водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування інженерних мереж, енергопостачання), вивіз твердо-побутових відходів, впорядкувати земельні відносини – та надати їх копії Орендодавцю.
6.15.Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити доступ в орендоване приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення в будь-який час при аварійних ситуаціях.
6.16.У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця письмово у тижневий строк.
6.17.Щомісячно з 12 по 18 число Орендар самостійно отримує у Орендодавця рахунки по оплаті оренди та інших експлуатаційних послуг за минулий місяць.

7. ПРАВА ОРЕНДАРЯ
Орендар має право:
7.1.Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та в межах визначених чинним законодавством України і умов цього Договору.
7.2.Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії цього Договору.

8.ОБОВ”ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
Орендодавець зобов’язується:
8.1.Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передавання Майна, який підписується одночасно з цим Договором.
8.2.Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
8.3.У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

9.ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ
Орендодавець має право:
9.1.Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
9.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, якщо Орендар:
- користується майном всупереч договору або призначенню;
- без дозволу Орендодавця передав майно у користування іншій особі;
- своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;
- не приступив до проведення поточного, капітального ремонту майна;
- виникнення трьохмісячної заборгованості по сплаті орендарем орендної плати, комунальних послуг, експлуатаційних витрат;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
9.3.В обов’язковому порядку здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
9.4.Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ
10.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором сторони несуть відповідальність згідно чинним законодавством України.
10.2.За порушення умов договору винна сторона відшкодовує збитки в порядку і розмірі, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.
10.3.Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішують в судовому порядку.

11.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
11.1.Цей Договір укладено строком на_______, що діє з “___”____________200_р. до “___”____________20__р. включно. 
11.2.Умови Договору зберігають силу протягом усього строку дії Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати (решти обов’язкових платежів за цим договором) – до повного виконання зобов’язань.
11.3.Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються сторонами протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.
11.4.Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
11.5.Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю орендаря);
- загибелі (знищення) орендованого Майна;
- достроково за згодою сторін або за рішенням господарського суду;
- достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та
чинним законодавством;
- ліквідації Орендаря – юридичної особи;
- банкрутства Орендаря та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
11.6.У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення - у комунальній власності територіальної громади міста.
11.7.У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом 15 робочих днів повертається Орендарем _____________________________________.
(Орендодавцю ( Балансоутримувачу)
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
11.8. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання –передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.
11.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
11.10.Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.

12. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


“ОРЕНДОДАВЕЦЬ”: “ОРЕНДАР”:

«___»____________200_ р.

МП

“___”____________200_ р.

МП


13.ДОДАТКИ

Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
- розрахунок орендної плати;
- незалежна оцінка вартості Майна, що передається в оренду;
- акт приймання – передавання орендованого Майна;
- розрахунок оплати експлуатаційних витрат.

Нормативні акти

14.09.2011
Про затвердження комплексного плану-заходів щодо забезпечення беззбитковості та сталого функціонування комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на 2011-2014 роки

14.09.2011
Про затвердження складу комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в новій редакції

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

Інформація

GISMETEO: Погода по г.Южноукраинск