На головну
Зворотній зв'язок
Карта сайту
RSS-експорт
  прапор Сьогодні: 08 Жовтня, 2011 р. 14:22:58 Додати в вибране | Зробити стартовою krest  
header

Меню сайту

Випадкове фото

34

Дружні ресурси

Важно! Перед вами архивная версия официального сайта Южноукраинска 2013 года! Скоро на его месте будет справочный сайт об этом городе!

   РЕГЛАМЕНТ  Южноукраїнської міської ради VІ скликання

Регламент Южноукраїнської міської ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності Южноукраїнської міської ради, депутатів міської ради, органів та посадових осіб міської ради, порядок скликання сесій міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесій та з інших процедурних питань відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Статуту територіальної громади міста Южноукраїнська.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Южноукраїнська міська рада - орган місцевого самоврядування

1. Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м. Южноукраїнська та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.

2. Загальний склад міської ради – 36 депутатів, які обираються населенням міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3. На будівлі, де працює рада та її виконавчий комітет, встановлюється Державний Прапор України та прапор міста Южноукраїнська.

4. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до її складу входить менш 2/3 депутатів до реєстрації необхідної кількості депутатів, така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 2. Гласність роботи міської ради

1. Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом відкритості засідань сесії, розповсюдження інформації про діяльність міської ради у її друкованому органі – газеті «Контакт» та інших засобах масової інформації. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. Редакції друкованих засобів масової інформації, телестудії тощо мають право акредитувати своїх представників при міській раді.
Акредитація здійснюється шляхом реєстрації в відділі зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації міської ради на підставі офіційного подання засобу масової інформації на ім’я міського голови з пред’явленням ними документів, що підтверджують їх професійний фах.
На сесію міської ради міським головою або іншими суб’єктами, за ініціативою яких скликається сесія, можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань, включених до порядку денного.
В роботі сесії можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, помічники депутатів міської ради, представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, підприємств, організацій, закладів, установ, громадяни міста.
Головуючий на сесії інформує депутатів про склад та кількість осіб, присутніх на сесії. Питання про присутність на сесії осіб, запрошених для участі в роботі сесії та тих, що подали заяви про бажання бути присутніми на сесії, вирішується радою простим голосуванням.

3. Робота Южноукраїнської міської ради, а також ведення документації проводиться державною мовою – українською.

Стаття 3. Порядок затвердження, виконання і внесення змін і доповнень до Регламенту

1. Регламент міської ради затверджується не пізніш як на другій сесії відповідного скликання.

2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради, а в деяких випадках передбачених Законом на постійні комісії міської ради. Під час пленарного засідання міської ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

3. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів міської ради.


РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОЇ РАДИ


Стаття 4. Южноукраїнський міський голова

1. Южноукраїнський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він організовує роботу міської ради та її органів. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях ради.

2. Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом.

4. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

5. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, попередивши громаду про такий звіт, його місце та час не пізніше ніж за 10 днів в газеті міської ради «Контакт». На вимогу не менше половини від загального складу депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений радою термін.
6. Повноваження і обов’язки міського голови визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Южноукраїнська та цим Регламентом.

Стаття 5. Секретар Южноукраїнської міської ради

1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар міської ради організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, а також за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

4. Сприяє депутатам при здійсненні ними депутатських повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності.

5. Повноваження і обов’язки секретаря міської ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Южноукраїнська та цим Регламентом.

6. З урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради розробляє проект плану роботи міської ради на рік та виносить його на затвердження міської ради.

7. Не рідше одного разу на рік або на вимогу більшості голів постійних комісій міської ради чи більшості депутатів звітує про виконання своїх посадових обов’язків.

Стаття 6. Визнання та строк повноважень депутата

1. Повноваження депутата міської ради починається з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією та скріплення ним особистим підписом тексту присяги, передбаченої Статутом громади, а закінчується в день відкриття першої сесії наступного скликання.

2. Особа депутата засвідчується нагрудним знаком та посвідченням депутата.

3. Повноваження депутатів, гарантії та порядок організації депутатської діяльності визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади міста Южноукраїнська та цим Регламентом.

Стаття 7. Права депутата міської ради

Депутат міської ради має такі права:

1) обирати і бути обраним до органів та на виборні посади міської ради;

2) пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду міською радою;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань по їх суті;

4) вносити в установленому цим Регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються міською радою, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним міською радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено міською радою;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити питання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні з кожного питання порядку денного;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних міській раді, а також з питань, що входять до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

9) виступати з обговоренням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях міської ради та її органів у встановленому порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) брати участь в засіданні виконавчого комітету та інших органах, утворених міською радою, з правом дорадчого голосу;

12) знайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в органах місцевого самоврядування. Для цього депутат письмово звертається до керівника відповідного органу із зазначенням відповідних документів, які видаються депутату негайно для ознайомлення, а копії таких документів, які не можуть бути видані депутату в день звернення видаються протягом 3-х робочих днів після подання звернення. Копії документів завіряються печаткою відповідного виконавчого органу міської ради.

13) публікувати свої власні матеріали, які стосуються депутатської діяльності в друкованому органі міської ради – газеті «Контакт». Відповідальність за зміст публікації покладається особисто на депутата міської ради;

14) мати до п’яти помічників-консультантів;

15) інші права, визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади міста Южноукраїнська та цим Регламентом.

Стаття 8. Депутатські запити, запитання, звернення

1. Депутат міської ради має право звернутися із запитом до її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста, до голови обласної державної адміністрації.

2. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога фракції, групи депутатів, депутата ради у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради, по якому проводиться обговорення і приймається рішення.
Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані у встановлений радою термін дати усну або письмову відповідь на нього, яка розглядається на пленарному засіданні.
Депутатський запит до включення його в порядок денний пленарного засідання оголошується головуючим на засіданні або депутатом.

3. При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з того чи іншого питання під час пленарного засідання депутат може звернутись із запитанням до головуючого на засіданні.

4. Депутат має право звернутись із запитанням до керівників органів місцевого самоврядування. У разі неможливості надати відповідь на депутатське запитання негайно, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає міському голові, який узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання та направляє їх відповідним особам, які у термін, визначений законодавством, повинні надати депутатам письмові відповіді.

5. Депутатські запитання до порядку денного не включаються, не обговорюються, рішення по них не приймаються.

6. Депутат міської ради має право особисто звернутись із зверненням до посадових осіб усіх органів, установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю. Зазначені органи і посадові особи зобов’язані розглянути звернення і дати відповідь у десятиденний термін, а в разі необхідності додаткового вивчення і перевірки – не пізніше як у місячний термін, про що у письмовій формі повідомляють депутата з обґрунтуванням необхідності такого вивчення.

Стаття 9. Депутатські групи

1. Для формування спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються міською радою або входять до сфери її компетенції та спільної роботи по виконанню депутатських повноважень, депутати можуть за власною згодою створювати депутатські групи.

2. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів. Депутатські групи створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи. Він представляє групу у відносинах з іншими групами, постійними комісіями та засобами масової інформації і організовує її роботу. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї, виходу або виключення визначаються самою групою. На прохання депутатської групи місця для її членів в залі засідань відводяться поряд.

3. Депутат міської ради може бути членом тільки однієї групи.

4. На черговому пленарному засіданні керівник групи інформує міську раду про створення такої групи, її склад, вказує назву та подає список членів. Інформація про створення групи заноситься до протоколу сесії.

5. Депутатська група має право:

5.1 делегувати в склад тимчасових контрольних комісій свого представника;

5.2 на виступ свого представника з усіх питань порядку денного;

5.3 вимагати перерви в засіданні до 15 хвилин;

5.4 публікувати свої матеріали в засобах масової інформації: газеті міської ради «Контакт»;

5.5 попередньо розглядати проекти рішень, кандидатури для обрання, призначення, затвердження;

5.6 надавати свої письмові пропозиції щодо розглянутих питань для обговорення на сесії міської ради;

5.7 на пропорційне представництво в постійних, тимчасових комісіях ради та інших органах ради.

6. Діяльність групи припиняється:

6.1 в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше 5 депутатів;

6.2 в разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення;

6.3 після закінчення повноважень міської ради цього скликання.

7. Міський голова сприяє організації діяльності депутатських груп.

Стаття 10. Депутатські фракції

1. Депутати міської ради на основі єдності поглядів, партійного членства можуть об’єднуватися в депутатські фракції з чисельністю не менше п’яти осіб. До складу депутатської фракції можуть входити члени інших партій та позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

2. Порядок створення та діяльність депутатської фракції визначається Регламентом міської ради, а умови вступу депутата до депутатської фракції, його виходу, виключення з неї визначаються Положенням про депутатську фракцію.

3. Про створення депутатської фракції в міській раді керівник фракції повідомляє міського голову письмово, де зазначає назву фракції, мету її створення, персональний склад, партійну належність членів фракції та прізвища депутатів, уповноважених її представляти.

4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

5. Про зміни в складі депутатської фракції керівник фракції письмово повідомляє міського голову.

6. У разі скорочення складу депутатської фракції нижче від встановленої частиною першою цієї статті кількості – вона оголошується розпущеною.

7. Депутатська фракція має право:

7.1 на пропорційне представництво в постійних, тимчасових комісіях ради та інших органах ради;

7.2 попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

7.3 на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

7.4 надавати свої письмові пропозиції щодо розглянутих питань для обговорення на сесії міської ради;

7.5 делегувати до складу тимчасових контрольних комісій свого представника;

7.6 публікувати свої матеріали в засобах масової інформації: газеті міської ради «Контакт»;

7.7 вимагати перерви в засіданні до 15 хвилин;

7.8 об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

7.9 здійснювати інші права, передбачені законами України.

8. Міський голова сприяє організації діяльності депутатських фракцій.

Стаття 11. Обов’язки депутата

1. Депутат міської ради зобов’язаний:

1.1 брати особисту участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких його обрано, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення її органів, міської ради, міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій міської ради;

1.2 бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та інших органів, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це із зазначенням причин секретаря міської ради;

1.3 дотримуватися Регламенту міської ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності міської ради та її органів;

1.4 виконувати інші обов’язки, передбачені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 12. Звітність депутатів, депутатських груп, депутатських фракцій про роботу

1. Депутат, депутатська група, депутатська фракція міської ради один раз на рік зобов’язані звітувати про свою роботу і роботу міської ради перед виборцями округу та мешканцями міста.

2. Звіт депутата, депутатської групи, депутатської фракції проводиться також на вимогу мешканців міста.

Стаття 13. Забезпечення депутатської діяльності

1. На час сесії, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

Стаття 14. Постійні комісії Южноукраїнської міської ради

1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови комісії та членів комісії. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах голів комісій можуть пропонувати на сесії міський голова, секретар ради, депутати, депутатські групи та депутатські фракції міської ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

4. Постійні комісії за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд, розробляють проекти рішень ради та готують висновки, з цих питань виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення міською радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради.

7. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

8. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відома, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

9. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою або його заступником і секретарем комісії. Протоколи засідань комісії готуються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради, а другий – у справах комісії.

12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

13. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, голів комісій, а також за дорученням ради або секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях з веденням єдиного протоколу. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

14. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

15. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

16. Діловодство комісії (написання, розшифровка, оформлення протоколів засідань комісій, висновки до проектів рішень та інше) здійснюється секретарем постійної комісії; у разі відсутності секретаря обов’язки покладаються на одного з членів комісії. Голови постійних комісій несуть персональну відповідальність за своєчасність складання та надання до відділу забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради протоколів засідань постійних комісій.

Стаття 15. Тимчасові контрольні комісії Южноукраїнської міської ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

5. Звіти і пропозиції тимчасової контрольної комісії ради підписуються усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.

РОЗДІЛ 3. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ (СЕСІЇ) МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 16. Перша сесія міської ради нового скликання

1. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Проведення першої сесії новообраної ради готується відповідною територіальною виборчою комісією.

3. Територіальна виборча комісія формує порядок денний першого засідання новообраної міської ради. Вказаний порядок денний доводиться до відома депутатів та населення не пізніше ніж за 3 дні до першої сесії.

4. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 17. Позапланова сесія міської ради

1. Позапланова сесія, з зазначенням порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позапланової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові.

2. Рішення про скликання позапланової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніш як за день до позапланової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та порядку денного.

3. Проекти рішень міської ради і додаткові матеріали по питанням, внесеним до порядку денного, отримуються депутатами не пізніше як за один день до позапланової сесії.

4. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті чи районах міста, введення надзвичайного положення чи військового положення міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позапланової сесії міської ради.

Стаття 18. Порядок скликання планової сесії

1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

2. Сесії скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань регулювання земельних відносин - не рідше ніж один раз на місяць.

3. У разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради сесія скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія скликається:

3.1 відповідно до доручення міського голови;

3.2 якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін після настання умов, передбачених частиною четвертою цієї статті;

3.3 якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені цим Регламентом.

4. У разі, якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину від загального складу міської ради, або постійною комісією міської ради. Пропозиція депутатів про скликання сесії з коротким обґрунтуванням питань, що мають бути розглянуті, у письмовому вигляді за підписом необхідної кількості депутатів подається міському голові.

5. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 календарних днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

6. Інформація про час, місце, порядок денний доводиться до відома депутатів та оголошується через засоби масової інформації не пізніше як за 10 календарних днів до дня проведення засідання сесії.

7. Проекти рішень міської ради і додаткові матеріали по питанням, внесеним до порядку денного, отримуються депутатами не пізніше як за 10 календарних днів до пленарного засідання сесії.

Стаття 19. Порядок денний сесії

1. Міський голова формує порядок денний сесії міської ради з урахуванням плану роботи та пропозицій, які можуть бути подані на розгляд ради постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями та групами, секретарем ради, виконавчим комітетом ради.

2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться обов’язково, якщо вони надані:

2.1 міським головою;

2.2 постійними комісіями міської ради;

2.3 депутатами;

2.4 депутатськими групами, депутатськими фракціями;

2.5 виконавчим комітетом міської ради;

2.6 загальними зборами громадян.

3. Пропозиції до порядку денного, які вносяться зборами громадян, подаються до міської ради в термін, що встановлений цим Регламентом, та повинні відображати загальні інтереси територіальної громади міста, відноситися до компетенції органів місцевого самоврядування. Рішення зборів приймається відповідно порядку, встановленого Статутом територіальної громади міста.

4. Проекти рішень питань, що вносяться постійними комісіями ради, підтверджуються протоколом засідання відповідної комісії, в якому зазначається доповідач з цього питання.

5. Проекти рішень питань, що вносяться депутатом міської ради, подаються за підписом депутата, який і є доповідачем з цього питання.

6. Проекти рішень питань, що виноситься міським головою, подаються разом із письмовим поданням, в якому зазначається доповідач з цього питання.

7. Проекти рішень питань, що вносяться виконавчим комітетом, подаються разом з рішенням виконавчого комітету з пропозицією міській раді про внесення цього питання на розгляд міської ради.

8. Питання затвердженого порядку денного сесії міської ради можуть розглядатися в іншій, ніж в передбаченій в ньому, послідовності, відкладатися чи виключатися з порядку денного, якщо за це проголосувало більшість присутніх на засіданні депутатів.

9. Питання вважається включеним до порядку денного після попереднього розгляду в постійних комісіях і якщо за це проголосувало більшість присутніх на засіданні депутатів.

У виключних випадках питання до порядку денного може бути включене без попереднього розгляду в постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість від загального складу ради.

10. Проекти рішень, які пропонуються для розгляду виконавчими органами міської ради, подаються зі службовою запискою міському голові відповідальними за підготовку проекту особами не пізніше 15 календарних днів до початку сесії.

Проекти рішення, які подаються виконавчими органами міської ради для розгляду на сесії, попередньо погоджуються з заступниками міського голови за напрямками роботи, секретарем міської ради та юридичним відділом виконавчого комітету міської ради.

Проекти рішення, які пропонуються депутатами, постійними комісіями міської ради, депутатськими фракціями та групами для розгляду на сесії, подаються за 10 днів до початку сесії, а у разі проведення позапланових сесій, не пізніше як за один день.

11. Затвердження рішення з питань бюджету, внесене міським головою чи виконавчим комітетом, не може переноситися на наступну сесію, якщо це за висновком міського голови чи виконавчого комітету призведе до перешкод в бюджетному регулюванні.

12. Щокварталу до порядку денного пленарного засідання, окрім позапланових, обов’язково включаються питання про звіт щодо стану виконання рішень міської ради.

Стаття 20. Утворення Колегії ради

1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган – Колегія ради (далі – Колегія).

2. До складу Колегії входять: міський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, уповноважений представник політичної сили, яка представлена в міській раді.

Стаття 21. Діяльність Колегії ради

1. Колегія вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.

2. Колегія збирається на засідання за пропозицією міського голови, але не рідше як раз на квартал та обов'язково не пізніше як за два дні до початку сесії ради. Засідання Колегії може скликатися (в тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як третини її складу.

3. Колегія здійснює свою роботу у формі засідань з відповідним оформленням протоколу. Засідання Колегії є правоспроможними за умови присутності на них не менш як половини її складу. Засідання Колегії веде міський голова, під час його відсутності – секретар ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції – обраний Колегією для цього випадку член Колегії.

4. Рішення Колегії приймаються на її засіданнях більшістю голосів від її складу. У разі відсутності голови постійної комісії ради на засіданні Колегії право ухвального голосу з питань організації роботи ради та її органів (за винятком організації роботи самої Колегії) має уповноважений представник постійної комісії, і його присутність зараховується до кворуму. Те саме правило стосується уповноваженого представника політичної сили.

5. Депутати мають право брати участь у відкритих та закритих засіданнях Колегії з дорадчим голосом. На засіданнях Колегії (в тому числі і закритих за згодою більшості членів Колегії) мають право бути присутніми інші визначені Колегією особи.

6. Членам Колегії за звичайних обставин не пізніш як за 3 дні повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні.

7. Рішення Колегії носять рекомендаційний характер. Рішення Колегії направляються секретарем ради органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.

8. Інформація про основні питання, розглянуті Колегією, та прийняті нею рішення може надаватись органам масової інформації.

Стаття 22. Повноваження Колегії ради

1. Колегія у зв'язку зі скликанням і проведенням сесій міської ради:

1.1 розглядає проекти порядку денного сесій та розкладу засідань ради;
1.2 у разі необхідності розглядає питання скликання додаткових засідань та позачергових сесій ради;

1.3 вживає заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях;

1.4 вирішує інші питання, пов'язані зі скликанням і проведенням сесій ради.

2. З метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових комісій ради Колегія:

2.1 передає їм для додаткового розгляду проекти рішень та інших матеріалів ради, заслуховує повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації;

2.2 вживає заходів до організації скоординованої спільної роботи комісій ради, а також забезпечення присутності депутатів на їх засіданнях;

2.3 погоджує річний і перспективний плани роботи ради;

2.4 визначає необхідність розробки проектів рішень та інших документів ради, направлення проектів рішень та інших документів ради на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного пошуку чи наукового дослідження;

2.5 організовує перевірку пропозицій, проектів рішень, внесених до ради, на їх відповідність завданням на розробку і вимогам щодо оформлення;

2.6 організовує подання інформаційної, наукової, правової, матеріально-технічної, фінансової та іншої допомоги комісіям ради;

2.7 здійснює інші функції, передбачені законодавчими актами та рішеннями ради.


Стаття 23. Ведення пленарних засідань

1. Пленарне засідання міської ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Сесію відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Регламентом – суб’єктами, які мають на це право.

3. Планові пленарні засідання проводити з 10.00 години ранку до 18.00 години вечора з короткочасними перервами по 30 хв. після кожних двох годин роботи, а також за вимогою депутатської групи чи фракції до 15 хвилин.

4. Реєстрація депутатів проводиться працівниками відділу забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради перед початком кожного пленарного засідання з пред’явленням посвідчення депутата і за особистим підписом депутата у відомості про реєстрацію.

5. Головуючий на пленарному засіданні міської ради:

5.1 неупереджено веде засідання, оголошує перерви на засіданнях;

5.2 виносить на обговорення проекти документів міської ради, інформує про матеріали, що надійшли до пленарного засідання міської ради;

5.3 організовує розгляд питань;

5.4 повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5.5 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

5.6 створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

5.7 ставить питання на голосування, оголошує його результати;

5.8 забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

5.9 робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

5.10 вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

5.11 здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

6. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

7. Сесія міської ради проводиться відкрито.

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання шляхом голосування. Закрите пленарне засідання відбувається без засобів масової інформації та запрошених.

На закритому засіданні ведеться протокол та залишаються працівники відділу забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради та юридичного відділу виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради. Міський голова за погодженням з постійними комісіями і секретарем ради визначає додаткове коло осіб, які можуть бути присутні на закритому пленарному засіданні.

Міська рада в кінці закритого пленарного засідання приймає рішення щодо публікації, розповсюдження протоколу та інших матеріалів цього засідання.

Стаття 24. Прийняття рішень

1. Рішення міської ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Рішення міської ради може прийматися без подальшого обговорення на пленарному засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат міської ради.

2. Голосування проводиться за допомогою мандата або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань міської ради або у відповідному для таємного голосування приміщенні.

4. Рішення міської ради (крім процедурного) вважається прийнятим, якщо після його обговорення на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість від загального складу ради.

5. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні міської ради та порядку прийняття рішень.

6. Під час пленарного засідання в ході розгляду проектів рішень міської ради може здійснюватися переголосування поправок, пропозицій або неприйнятих проектів рішень, але не більше двох разів. При цьому допускається проведення обговорення за скороченою процедурою.

7. Підрахунок голосів здійснюється секретарем ради, а у разі його відсутності – головуючим на пленарному засіданні.

8. Перед голосуванням головуючим на засіданні зачитується вголос проект рішення по кожному питанню. Якщо до проекту рішення вносились поправки, головуючий на засіданні, перед голосуванням, зачитує вголос текст остаточного варіанту проекту рішення з внесеними до нього поправками.

9. Протокольне доручення міської ради – це чітко сформульоване завдання, яке надано під час пленарного засідання міської ради.

За пропозицією депутатів міської ради під час сесії міський голова може надавати протокольне доручення посадовим особам, якщо за це проголосувало більшість від присутніх на сесії міської ради.

Наприкінці засідання міської ради, головуючий на засіданні оголошує вголос повний перелік протокольних доручень, які були надані під час засідання та визначає осіб, відповідальних за їх виконання, терміни виконання доручень по кожному дорученню.

Стаття 25. Види та способи голосування

1. Голосування може бути відкритим (в тому числі поіменним) і таємним. Рішення про таємне голосування приймається більшістю від загального складу ради.

2. Таємне голосування проводиться виключно бюлетенями. Таємне голосування є обов'язковим при обранні на посаду та звільненні з посади секретаря міської ради, затвердженні заступників міського голови, керуючого справами, прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень міського голови.

3. Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, що відповідає загальному складу ради під контролем лічильної комісії. В бюлетені вносяться кандидатури або рішення, попередньо обговорені на засіданнях постійних комісій міської ради.

4. Підготовку урни для голосування, приміщення для таємного голосування здійснює відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради.
Підготовку бюлетенів, проектів протоколів лічильної комісії здійснює відділ забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради.

5. Для проведення таємного голосування вибирається лічильна комісія у складі трьох осіб із числа присутніх депутатів. Із складу лічильної комісії обирається голова комісії та секретар, про що складається відповідний протокол.

6. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньку для таємного голосування печаткою міської ради та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

7. Кожному депутату міської ради лічильною комісією видається бюлетень, про що депутат ставить підпис в списку про його отримання. Голосування здійснюється позначкою в бюлетені навпроти прізвища кандидата або варіанта рішення, за який голосує депутат. Заповнений бюлетень опускається в опечатану скриньку.

8. В бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення повинні бути слова «За» та «Проти». У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної кандидатури або варіанта друкується квадрат, в якому ставиться будь-яка позначка, що свідчить про волевиявлення депутата.

9. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата, відсутні позначки про волевиявлення, а також ті, в яких депутат поставив позначки більше ніж за одну кандидатуру або проект рішення (в разі, коли необхідно вибрати одну кандидатуру або варіант рішення з кількох). Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

10. Після здійснення голосування та погашення невикористаних бюлетенів, лічильна комісія проводить підрахунок бюлетенів та складає протокол про результати голосування. Протокол, підписаний всіма присутніми членами лічильної комісії, оголошується на пленарному засіданні, затверджується міською радою і є невід’ємною частиною протоколу відповідної сесії ради. Кандидатура вважається затвердженою, призначеною, обраною, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

11. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття 26. Порядок розгляду питань і надання слова

1. Обговорення питання на засіданні міської ради включає:

1.1 доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

1.2 співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам і відповіді на них;

1.3 виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

1.4 виступ ініціатора внесення пропозиції;

1.5 внесення депутатами пропозицій до проекту рішення в порядку обговорення;

1.6 оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

1.7 заключне слово співдоповідачів і доповідача;

1.8 уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування.

2. Для доповіді надається до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій - до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин.

3. Для надання слова промовця на більш тривалий час, ніж встановлено, міська рада приймає відповідне рішення більшістю голосів від присутніх. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів продовжити йому час для виступу.

4. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

5. Міський голова та секретар міської ради мають право в будь-який момент брати слово для виступу до 5 хвилин.

6. Депутат вищестоящої ради має право виступити з правом дорадчого голосу до 10 хвилин.

7. Виступ з одного питання допускається не більше двох разів одним депутатом на одному і тому ж засіданні.

8. Головуючий на пленарному засіданні забезпечує рівні можливості депутатів для участі в обговоренні питань порядку денного.

9. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться.

Стаття 27. Протокол сесії міської ради

1. Під час проведення пленарного засідання міської ради ведеться протокол. Ведення протоколу пленарних засідань міської ради здійснює відділ забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради. Протокол оформлюється не пізніше 15 робочих днів після проведення сесії, протягом місяця оформлюється у вигляді книги. Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем міської ради, після чого скріплюється печаткою міської ради.

2. У протоколі обов’язково зазначається:
найменування ради, порядковий номер скликання, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата і місце проведення сесії;
загальний склад ради, кількість депутатів, які обрані до міської ради, кількість присутніх та відсутніх на сесії депутатів, запрошені;
порядок денний сесії, окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища доповідача, співдоповідача;
прізвище та ініціали депутатів міської ради, які взяли участь в обговоренні питання та займані посади осіб, які не є депутатами міської ради і взяли участь у обговорені питання;
результати голосування по кожному питанню, яке прийнято або не прийнято, у тому числі процедурних;
кінцева редакція кожного прийнятого рішення;
перелік протокольних доручень, наданих під час проведення сесії.

3. Під час пленарного засідання міської ради господарський відділ виконавчого комітету здійснює запис фонограми. Протоколи пленарних засідань міської ради і фонограмні записи зберігаються протягом всього періоду діяльності ради відповідного скликання у відділі забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради, після чого передаються на зберігання до архівного відділу міської ради.

Стаття 28. Дисципліна та етика

1. Депутати, присутні на засіданні міської ради, як правило, повинні мати нагрудний знак і посвідчення депутата.

2. На засіданні міської ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні повинен попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на цьому засіданні.

3. Якщо промовець висловлюється не з питання, яке обговорюється, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

4. Під час засідання міської ради депутати і запрошені не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

5. Якщо запрошений своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом сесії головуючий на засіданні може запропонувати запрошеному залишити зал до кінця засідання. У разі невиконання цієї пропозиції запрошений може бути виведений із залу примусово.

6. Депутат може залишити зал в разі необхідності, попередивши головуючого.

7. На час роботи в сесійній залі депутати та запрошенні повинні вимкнути засоби зв’язку (мобільні телефони тощо) або перевести їх в режим роботи без звукових сигналів.

8. Головуючий на засіданні зобов’язаний дотримуватись всіх норм, вимог, передбачених цим Регламентом.

Стаття 29. Акти органів та посадових осіб міської ради

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради, прийняті без поправок, підписуються головуючим у сесійній залі негайно. Рішення, прийняті з поправками, візуються у триденний термін начальником юридичного відділу, секретарем міської ради, головою постійної комісії міської ради відповідного профілю та підписуються головуючим на засіданні не пізніше як через п’ять днів після їх прийняття.

2. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

3. Рада може своїм рішенням скасувати рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради. При цьому необхідний обов’язковий розгляд відповідного рішення виконавчого комітету на засіданні відповідної депутатської комісії і надання висновків комісії.

4. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення їх в дію.

5. Рішення нормативно-правового характеру підлягають оприлюдненню в газеті «Контакт» не пізніше 10 днів з дня їх підписання.

6. Громадяни мають право звернутися до міського голови з письмовою заявою видати їм копії необхідних рішень міської ради. Копії рішень, скріплені печаткою відділу забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради, видаються не пізніше 5 робочих днів після реєстрації звернення.

7. Особливості діяльності міської ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та затвердженим міською радою Порядком підготовки проектів регуляторних актів.

8. Відповідальність за організацію і стан контролю за виконанням рішень міської ради несуть міський голова, секретар міської ради та відповідальні особи, на яких покладено контроль за рішеннями. Відповідальна особа, на яку покладено контроль, зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення. На пленарних засіданнях заслуховується інформація про виконання рішень.

Міський голова А.М.Стулін


 

 

Нормативні акти

14.09.2011
Про затвердження комплексного плану-заходів щодо забезпечення беззбитковості та сталого функціонування комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на 2011-2014 роки

14.09.2011
Про затвердження складу комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в новій редакції

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

Інформація

GISMETEO: Погода по г.Южноукраинск